NATIONAL BRAND WILL BE FIRST SELECTED IN KAZAKHSTAN

nacionalnyy brend w

Wide open tender will be held for the first time in Kazakhstan to create “National Brand of the Republic of Kazakhstan”. Any individuals and legal entities can apply for the tender with no limitations as to citizenship or age.

The tender’s objective is to create and establish through open tendering procedure the best proposal on creation of Kazakhstan’s national brand.

Basic goals of the tender:

  • improving Kazakhstan’s public image’s international attractiveness and awareness;
  • enhancing Kazakhstan citizens’ patriotism;
  • contributing to informational promotion of Kazakhstan’s unique tourist sites and attracting foreign investments.

To apply for the tender, one needs to: sign on at www.mic.gov.kz/en/competition, fill out the application and attach the logo, slogan, and conception. The previously published/used brands, logos, slogans and patented marks shall not be admitted to the tender.

The tendering starts on August 31, 2016 and will be held in two stages: 1st stage – Internet users’ voting; 2nd stage – presentation of the works to Expert Board. Start of submission from 31 August to 30 September.

The winner will get cash award in the sum of KZT 5, 000 000.

The tender sponsors are: Ministry of Information and Communications and Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan. The tender organizer is KazContent JSC.

 


 

Тұңғыш рет Қазақстанда Ұлттық брендті таңдайды

 

Тұңғыш рет Қазақстанда «Қазақстан Республикасының Ұлттық брендін» анықтау жөніндегі байқауы өтеді. Байқауға ұлтына қарамастан жеке және заңды тұлғаларды қатыстыруды қабылдай алады.

 Байқаудың мақсаты – Қазақстан Республикасының Ұлттық брендін қалыптастыру бойынша ашық байқау көмегімен  үздік ұсынысты анықтау мен құру.

 Байқаудың негізгі міндеттері:

 

  • халықаралық аренада Қазақстанның танымалдық және тартымдылық имиджін арттыру;
  • қазақстандықтардың отансүйгіштігін нығайту;
  • шетелдік инвестицияларды тартуда бірегей қазақстандық туристік объектілердің ақпараттық ілгерілетуіне жәрдемдесу.

 Байқауға қатысу үшін: www.mic.gov.kz/kk/competition сайтқа тіркелу, өтінімді толтыру, логотип, слоган және тұжырымдаманы(концепция) енгізу қажет. Байқауға бұрын жарияланған және қолданылған брендтер, логотип, слоган мен патенттелген белгілер жіберілмейді.

 Байқау екі кезеңнен өтеді және 31 тамыздан басталды: I кезең – интернет-қолданушылардың дауыс беруі, II кезең – Сараптау кеңесі алдында жұмыстардың тұсаукесері. Өтініштер қабылдауы 2016 жылдың 30 қыркүйегіне дейін өткізіледі.

 Жеңімпаз 5 000 000 теңге ақшалай көлемде сыйақымен ынталандырылады.

Байқаудың құрылтайшылары Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі мен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі болып табылады. Ұйымдастырушы – «Қазконтент» АҚ.

 


 

Национальный бренд впервые выберут в Казахстане

 

В Казахстане объявлен открытый конкурс по определению «Национального бренда Республики Казахстан». В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица без ограничений по гражданской принадлежности и возрасту.

 Целью данного конкурса является создание и определение путем открытого конкурса лучшего предложения по формированию казахстанского Национального бренда.

 Основные задачи конкурса:

 

  • повышение имиджевой привлекательности и узнаваемости Казахстана на международной арене;
  • укрепление патриотизма казахстанцев;
  • содействие информационному продвижению уникальных казахстанских туристических объектов, привлечение иностранных инвестиций.

 Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте www.mic.gov.kz/ru/competition, заполнить заявку, прикрепить логотип, слоган и концепцию. К конкурсу не допускаются ранее опубликованные или использованные бренды, логотипы, слоганы, запатентованные знаки.

 Конкурс стартовал 31 августа и будет проходить в два этапа: I этап - голосование интернет-пользователей, II этап - презентация работ перед Экспертным советом. Срок окончания приема заявок 30 сентября 2016 года.

 Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 5 000 000 тенге.

Учредителями Конкурса выступают Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан и Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Организатор – АО «Казконтент».