Информируем о том, что с 1 декабря 2017 года вступают в силу следующие изменения к приказу МИД РК от 14 июля 2010 года № 08-1-1-1/249 «Об утверждении ставок консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства»:

Базовые ставки консульского сбора, взимаемого за пределами РК:

 

1.

Оформление паспорта гражданина Республики Казахстан

35 евро

2.

Внесение в паспорт гражданина Республики Казахстан записи о детях в возрасте до 16 лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий

15 евро

3.

Однократная виза и ее продление (кроме туристской и транзитной виз)

75 евро

4.

Многократная виза и ее продление (кроме туристской и транзитной виз)

1 год-170 евро

2 года- 330 евро

3 года- 450 евро

4 года- 600 евро

5 лет- 850 евро

5.

Туристская виза:

 

однократная

50 евро

 

многократная

80 евро

6.

Транзитная виза:

 

однократная

15 евро

 

многократная

80 евро

7.

Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на ПМЖ и воссоединение семьи

75 евро

8.

Выдача свидетельства на возвращение в Республику Казахстан

10 евро

9.

Оформление ходатайств граждан Республики Казахстан, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей

120 евро

10.

Истребование документов (за каждый документ)

25 евро

11.

Легализация документов (за каждый документ)

30 евро

12.

Прием и препровождение документов для апостилирования (за каждый документ)

30 евро

13.

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них (за каждый документ)

25 евро

14.

Свидетельствование подлинности подписи на документах (за каждый документ)

25 евро

15.

Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой

35 евро

16.

Выдача иных документов (справок), имеющих юридическое значение

45 евро

 

 2017 жылдың 1 желтоқсанынан бастап ҚР СІМ 2010 жылғы 14 шілдедегі № 08-1-1-1/249 «Шет мемлекеттің аумағында консулдық әрекеттер жасағаны үшін консулдық алым мөлшерлемелерін бекіту туралы» бұйрығына келесі өзгерістер енгізілетінін хабарлаймыз:

 

 ҚР шегінен тыс жерде алынатын консулдық алым мөлшерлемелерінің базалық мөлшерлері

 

1.

Қазақстан Республикасы азаматының паспортын рәсімдеу

35 еуро

2.

Қазақстан Республикасы азаматының паспортына ата-аналарымен бірге шетелге шыққан жағдайларда он алты жасқа дейінгі балалар туралы фото суреттері жапсырылған жазбаны енгізу

15 еуро

3.

Бір мәртелік виза және оның мерзімін ұзарту (туристік және транзиттік визалардан басқа)

75 еуро

4.

Көп мәртелік виза және оның мерзімін ұзарту (туристік және транзиттік визалардан басқа)

1 год-170 еуро

2 года- 330 еуро

3 года- 450 еуро

4 года- 600 еуро

5 лет- 850 еуро

5.

Туристік виза:

 

бір мәртелік виза

50 еуро

 

көп мәртелік виза

80 еуро

6.

Транзиттік виза:

 

бір мәртелік виза

15 еуро

 

көп мәртелік виза

80 еуро

7.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келу және отбасымен бірігу туралы қолдаухатын рәсімдеу

75 еуро

8.

Қазақстан Республикасына қайтып оралуға арналған куәлікті беру

10 еуро

9.

Шетелге жеке ісі бойынша барған Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелде тұрақты тұруға қалу туралы қолдаухаттарын рәсімдеу

120 еуро

10.

Құжаттарды талап ету (әрбір құжат үшін)

25 еуро

11.

Құжаттарды заңдастыру (әрбір құжат үшін)

30 еуро

12.

Апостиль қою үшін құжаттарды қабылдау және оданәрі жолдау (әрбір құжат үшін)

30 еуро

13.

Құжаттардың көшірмелері мен олардан алынған үзінділердің дұрыстығын куәландыру

25 еуро

14.

Құжаттарға қойылған қолдың түпнұсқалығын куәландырады (әрбір құжат үшін)

25 еуро

15.

Құжаттардың бір тілден екінші тілге аудармасының дұрыстығын   куәландыру

35 еуро

16.

Құқықтық маңызы бар басқа да құжаттарды (куәліктерді) беру

45 еуро